OBIEKT

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania, polityka prywatności i sprzedaży (dalej „Warunki ogólne”) regulują korzystanie z witryny internetowej www.perfumerialaura.net (zwanej dalej Witryną), z której firma Taiwan Trade Investment, S.L. (dalej „Perfumeria Laura”), udostępnia osobom, które uzyskują dostęp do jej Witryny, w celu dostarczania informacji o produktach i usługach, współpracowników własnych i / lub osób trzecich oraz ułatwiania dostępu do nich, a także kontraktowania usług i towarów za jej pośrednictwem (wszystkie łącznie zwane „Usługami”).

Perfumería Laura, z siedzibą pod adresem Calle Pintores, 2 D.102.3 28923 Alcorcón (Madryt), jest hiszpańską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem tej witryny internetowej, której użytkowanie jest regulowane niniejszym dokumentem, o numerze CIF B-85844033 i zarejestrowanej w Madrid Mercantile Registry, tom 27.335, strona M-492,541, folio 89, sekcja 8, pierwszy wpis. Aby skontaktować się z Perfumeria Laura, możesz skorzystać z adresu pocztowego wskazanego powyżej, a także adresu e-mail perfumerialaura@cosmeticosvalmont.com

Ze względu na sam charakter Serwisu, jak również jego zawartość i przeznaczenie, praktycznie cała nawigacja, jaką można za jego pośrednictwem przeprowadzić, musi odbywać się z zachowaniem kondycji Klienta, którą nabywa się zgodnie z zawartymi w nim procedurami. W związku z powyższym powyższy stan Klienta oznacza przestrzeganie Warunków Ogólnych w wersji opublikowanej w momencie dostępu do Serwisu. Perfumería Laura zastrzega sobie prawo do modyfikowania w dowolnym czasie prezentacji i konfiguracji Witryny, a także niniejszych Ogólnych Warunków. Z tego powodu Perfumería Laura zaleca Klientowi uważne przeczytanie jej za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Witryny.

W każdym razie istnieją strony Witryny dostępne dla ogółu społeczeństwa, w odniesieniu do których Perfumería Laura również chce wypełniać swoje zobowiązania prawne, a także regulować ich użytkowanie. W tym sensie użytkownicy, którzy uzyskują dostęp do tych części Witryny, wyrażają zgodę na poddanie się, uzyskując dostęp do wyżej wymienionych stron, warunkom określonym w niniejszych Ogólnych Warunkach, w zakresie, w jakim może to mieć do nich zastosowanie.

Wreszcie, ze względu na sam charakter tej Witryny, istnieje możliwość, że mogą one modyfikować lub wprowadzać zmiany w treści niniejszych Ogólnych Warunków. Z tego powodu Klient, a także inni użytkownicy, którzy nie korzystają z tego warunku, są zobowiązani do dostępu do niniejszych Ogólnych Warunków za każdym razem, gdy uzyskują dostęp do Witryny, przy założeniu, że będą miały zastosowanie odpowiednie warunki obowiązujące w danym momencie. dostęp.

DOSTĘP I BEZPIECZEŃSTWO

Dostęp do Usług wymaga uprzedniej rejestracji użytkowników, po zaakceptowaniu przez nich Ogólnych Warunków, uznaniu ich za Klientów.

Identyfikator Klienta będzie składał się z jego adresu e-mail oraz hasła. Aby uzyskać dostęp do własnego konta Klienta, konieczne będzie podanie tego identyfikatora oraz hasła, które musi zawierać co najmniej 4 znaki.

Użycie hasła jest osobiste i nieprzenoszalne, przekazanie, nawet tymczasowe, osobom trzecim jest zabronione. W tym sensie Klient zobowiązuje się do skrupulatnego wykorzystania i zachowania ich w tajemnicy, przyjmując na siebie wszelką odpowiedzialność za skutki ich ujawnienia osobom trzecim.

W przypadku, gdy Klient wie lub podejrzewa użycie jego hasła przez osoby trzecie, musi je niezwłocznie zmodyfikować, w sposób, w jaki jest zbierane w Serwisie.

PRAWIDŁOWE KORZYSTANIE Z USŁUG

Klient zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób rzetelny, prawidłowy i zgodny z prawem, aw szczególności zobowiązuje się do powstrzymania się od:

korzystać z Usług w sposób, do celów lub skutków sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym;

reprodukować lub kopiować, rozpowszechniać, zezwalać na publiczny dostęp za pośrednictwem dowolnej formy komunikacji publicznej, przekształcać lub modyfikować Usług, chyba że masz upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone;

podejmować jakichkolwiek działań, które mogą zostać uznane za naruszenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej należących do Perfumería Laura lub stron trzecich;

korzystać z Usług, aw szczególności wszelkiego rodzaju informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu w celu wysyłania reklam, komunikatów do celów sprzedaży bezpośredniej lub w jakimkolwiek innym celu komercyjnym, niezamówionych wiadomości kierowanych do wielu osób niezależnie od ich celu, a także wprowadzać do obrotu lub ujawniać takie informacje w jakikolwiek sposób;

C

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password