FORMÅL

Disse generelle betingelser for brug, fortrolighedspolitik og salg (i det følgende benævnt "generelle betingelser") regulerer brugen af webstedet www.perfumerialaura.com (i det følgende benævnt "webstedet"), som Perfumería Laura (i det følgende benævnt "Perfumería Laura") stiller til rådighed for de personer, der har adgang til dets websted for at give oplysninger om produkter og tjenester, dets egne og / eller fra tredjepartssamarbejdspartnere, og for at lette adgangen til dem såvel som indgåelse af kontrakter om tjenester og varer via webstedet (alle sammen benævnt "tjenester").

Perfumería Laura, med registreret adresse på Calle Gerona, 11 03001 Alicante (Alicante), er et spansk selskab med begrænset ansvar, ejer af dette websted, hvis brug er reguleret af dette dokument, med skatte-id-nummer B56860505 og registreret i virksomhedsregistret i Alicante i bind 4636, side A-189396, folio 90, dagbog 388, post 3. For at kontakte Perfumería Laura kan du bruge postadressen ovenfor samt e-mail-adressen contacto@perfumerialaura.com.

På grund af Hjemmesidens natur, indhold og formål skal næsten al browsing, der kan udføres på den, udføres med status som Kunde, som erhverves i henhold til de procedurer, der er beskrevet deri. Derfor indebærer det at være kunde at overholde de generelle vilkår og betingelser i den version, der er offentliggjort på tidspunktet for adgang til webstedet. Perfumería Laura forbeholder sig retten til når som helst at ændre præsentationen og konfigurationen af hjemmesiden samt disse generelle vilkår og betingelser. Perfumería Laura anbefaler derfor kunden at læse dem omhyggeligt, hver gang han/hun går ind på hjemmesiden.

Under alle omstændigheder er der sider på hjemmesiden, der er tilgængelige for offentligheden, og hvor Perfumería Laura også ønsker at overholde sine juridiske forpligtelser samt at regulere brugen af dem. I denne forstand accepterer brugere, der får adgang til disse dele af hjemmesiden, at være underlagt de vilkår og betingelser, der er inkluderet i disse generelle vilkår og betingelser, i det omfang de måtte være gældende.

Endelig er det på grund af hjemmesidens karakter muligt, at indholdet af disse generelle betingelser kan blive ændret eller indeholde ændringer. Derfor er kunden, såvel som andre brugere, der ikke nyder godt af denne betingelse, forpligtet til at få adgang til de nuværende generelle betingelser, hver gang de får adgang til hjemmesiden, idet de antager, at de tilsvarende betingelser, der er i kraft på tidspunktet for deres adgang, vil være gældende for dem.

ADGANG OG SIKKERHED

Adgang til tjenesterne kræver forudgående registrering af brugerne, når de har accepteret de generelle betingelser, og de vil blive betragtet som kunder.

Kundens identifikation vil bestå af deres e-mailadresse og en adgangskode. For at få adgang til Kundens egen konto, vil det være nødvendigt at inkludere denne identifikator, samt en adgangskode, der indeholder mindst 4 tegn.

Brugen af adgangskoden er personlig og kan ikke overdrages, og den må ikke overdrages, heller ikke midlertidigt, til tredjeparter. I denne henseende forpligter Kunden sig til at bruge det omhyggeligt og holde det hemmeligt og påtage sig alt ansvar for konsekvenserne af dets videregivelse til tredjeparter.

I tilfælde af at Kunden ved eller har mistanke om, at tredjeparter bruger hans/hendes adgangskode, skal han/hun straks ændre den på den måde, der er beskrevet på hjemmesiden.

KORREKT BRUG AF TJENESTERNE

Kunden forpligter sig til at bruge tjenesterne på en omhyggelig, korrekt og lovlig måde og forpligter sig især, som eksempel og uden begrænsning, til at afstå fra at:

bruge tjenesterne på en måde, til formål eller med virkninger, der er i strid med loven, moral og almindeligt accepteret god skik eller offentlig orden;

  • reproducere eller kopiere, distribuere, tillade offentlig adgang gennem ethvert middel til offentlig kommunikation, transformere eller ændre tjenesterne, medmindre det er godkendt af ejeren af de tilsvarende rettigheder, eller det er lovligt tilladt;
  • udføre nogen handling, der kan betragtes som en krænkelse af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder, der tilhører Perfumería Laura eller tredjeparter;
  • bruge tjenesterne og især enhver form for information opnået via hjemmesiden til at sende reklame, kommunikation til direkte salgsformål eller enhver anden form for kommercielt formål, uopfordrede meddelelser adresseret til et antal mennesker uanset deres formål, samt at kommercialisere eller videregive sådanne oplysninger på nogen måde;

Kunden er ansvarlig for skader af enhver art, som Perfumería Laura måtte lide på grund af eller som følge af overtrædelse af nogen af de tidligere nævnte forpligtelser samt enhver anden forpligtelse, der er inkluderet i disse generelle betingelser og/eller dem, der er pålagt ved lov i forhold til brugen af hjemmesiden.

Perfumería Laura skal til enhver tid sikre respekten for det gældende retssystem og har ret til efter eget skøn at afbryde tjenesten eller udelukke kunden fra webstedet i tilfælde af formodet overtrædelse, fuldstændig eller ufuldstændig, af nogen af de forbrydelser eller forseelser, der er beskrevet i den gældende straffelov, eller i tilfælde af adfærd, der efter Perfumería Laura mening er i strid med disse generelle betingelser, de generelle kontraktbetingelser, der gælder for dette websted, loven, de regler, der er fastsat af Perfumería Laura eller dets samarbejdspartnere, eller som kan forstyrre Perfumería Laura eller dets samarbejdspartneres gode præstationer, image, troværdighed og/eller prestige.

EJENDOMSRETTIGHEDER

Alt indhold på webstedet, såsom tekster, grafik, fotografier, logoer, ikoner, billeder samt grafisk design, kildekode og software, tilhører udelukkende Perfumería Laura eller tredjeparter, hvis rettigheder er legitimt ejet af Perfumería Laura, og er derfor beskyttet af national og international lovgivning.

Det er strengt forbudt at bruge alle de elementer, der er underlagt industriel og intellektuel ejendomsret, til kommercielle formål, såvel som deres distribution, modifikation, ændring eller dekompilering.

Krænkelse af nogen af de førnævnte rettigheder kan udgøre en overtrædelse af disse bestemmelser samt en lovovertrædelse, der kan straffes i henhold til artikel 270 og følgende i straffeloven.

De kunder, der sender observationer, meninger eller kommentarer til webstedet via e-mail-tjenesten eller på anden måde, i de tilfælde, hvor dette er muligt på grund af tjenesternes art, er det underforstået, at de bemyndiger Perfumería Laura til at reproducere, distribuere, kommunikere offentligt, transformere og udøve enhver anden ret til udnyttelse af sådanne observationer, meninger eller kommentarer i hele den tid, hvor ophavsretlig beskyttelse er lovligt forudset og uden territorial begrænsning. Det er også underforstået, at denne tilladelse gives gratis.

Eventuelle krav, der måtte blive fremsat af kunder i forbindelse med mulige overtrædelser af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder på nogen af tjenesterne på dette websted, skal sendes til følgende e-mailadresse: contacto@perfumerialaura.com.

UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

Fra det øjeblik produktet er modtaget i god stand, vil det blive returneret inden for 48 timer, og forsendelsesomkostningerne vil blive betalt af kunden.

Uanset hvad der er fastsat i de generelle kontraktbetingelser vedrørende køb af varer, der er inkluderet på denne hjemmeside, er Perfumería Laura ikke ansvarlig for sandheden, nøjagtigheden og kvaliteten af denne hjemmeside, dens tjenester, oplysninger og materialer. Sådanne tjenester, oplysninger og materialer leveres "som de er" og er tilgængelige uden nogen form for garanti.

Perfumería Laura forbeholder sig ret til at afbryde adgangen til hjemmesiden samt levering af enhver eller alle tjenester, der leveres via den, til enhver tid og uden forudgående varsel, enten af tekniske årsager, sikkerhed, kontrol, vedligeholdelse, strømsvigt eller enhver anden berettiget årsag.

Som følge heraf garanterer Perfumería Laura ikke pålideligheden, tilgængeligheden eller kontinuiteten af sit websted eller sine tjenester, så kundens brug af disse sker på egen risiko, og Perfumería Laura kan ikke holdes ansvarlig for dette på noget tidspunkt.

Perfumería Laura er ikke ansvarlig i tilfælde af serviceafbrydelser, forsinkelser, fejl, funktionsfejl og generelt andre ulemper forårsaget af årsager, der ligger uden for Perfumería Laura kontrol, og/eller på grund af en svigagtig eller uagtsom handling fra kundens side, og/eller forårsaget af naturkatastrofer eller force majeure. Uanset bestemmelserne i artikel 1105 i civillovbogen skal begrebet force majeure også omfatte, med henblik på disse generelle vilkår og betingelser, alle de begivenheder, der ligger uden for Perfumería Laura kontrol, såsom: svigt fra tredjeparter, operatører eller servicevirksomheder, regeringshandlinger, manglende adgang til tredjepartsnetværk, handlinger eller undladelser fra de offentlige myndigheder, disse andre produceret som en konsekvens af naturfænomener, strømafbrydelser osv. og angreb fra hackere eller tredjeparter, der er specialiseret i computersystemets sikkerhed eller integritet, forudsat at Perfumería Laura har vedtaget rimelige sikkerhedsforanstaltninger i henhold til den nyeste teknologi. Under alle omstændigheder, uanset årsagen, påtager Perfumería Laura sig ikke noget ansvar for direkte eller indirekte skader, følgeskader og/eller tabt fortjeneste.

Perfumería Laura udelukker ethvert ansvar for skader af enhver art, der kan skyldes manglende sandfærdighed, nøjagtighed, fuldstændighed og/eller aktualitet af de tjenester, der transmitteres, formidles, lagres, stilles til rådighed eller modtages, opnås eller tilgås via hjemmesiden, samt for de tjenester, der leveres eller tilbydes af tredjeparter eller enheder. Perfumería Laura vil så vidt muligt forsøge at opdatere og korrigere alle oplysninger, der er hostet på hjemmesiden, og som ikke overholder minimumsgarantierne for sandhed. Perfumería Laura er dog fritaget for ansvar for ikke at opdatere eller korrigere det, såvel som for indholdet og oplysningerne deri. I denne forstand har Perfumería Laura ikke pligt til at kontrollere og kontrollerer ikke det indhold, der overføres, formidles eller stilles til rådighed for tredjeparter af kunder eller samarbejdspartnere, undtagen i de tilfælde, hvor det kræves i henhold til gældende lovgivning, eller når det kræves af en kompetent retslig eller administrativ myndighed.

Ligeledes udelukker Perfumería Laura ethvert ansvar for skader af enhver art, der kan være forårsaget af tilstedeværelsen af vira eller andre skadelige elementer i indholdet, der kan forårsage ændringer i computersystemerne såvel som i de dokumenter eller systemer, der er gemt i dem.

Perfumería Laura er ikke ansvarlig for den brug, som kunden gør af hjemmesidens tjenester eller adgangskoder, såvel som af ethvert andet materiale af samme, der krænker intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder eller enhver anden rettighed for tredjeparter.

Kunden accepterer at holde Perfumería Laura skadesløs for enhver skade, tab, sanktion, udgift (herunder uden begrænsning advokatsalærer) eller civilretligt, administrativt eller enhver anden form for ansvar, som Perfumería Laura måtte lide i forbindelse med kundens overtrædelse eller delvise eller mangelfulde overholdelse af det, der er fastlagt i disse generelle betingelser eller i den gældende lovgivning, og især i forhold til dens forpligtelser vedrørende beskyttelse af personoplysninger, der er inkluderet i disse betingelser eller fastlagt i LOPD og udviklingsbestemmelser.

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Perfumería Laura garanterer ikke og påtager sig ikke nogen form for ansvar for skader, der opstår som følge af adgang til tredjeparts tjenester via forbindelser, links eller links på de linkede websteder, og heller ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af disse. Funktionen af de links, der vises i Perfumería Laura, er udelukkende at informere kunden om eksistensen af andre informationskilder på internettet, hvor han/hun kan udvide de tjenester, der tilbydes af portalen. Perfumería Laura er under ingen omstændigheder ansvarlig for de resultater, der opnås via disse links, eller for de konsekvenser, der følger af kundernes adgang til dem. Disse tredjepartstjenester leveres af tredjeparter, så Perfumería Laura kan ikke og kontrollerer ikke lovligheden af tjenesterne eller deres kvalitet. Derfor skal kunden være yderst forsigtig, når han vurderer og bruger de oplysninger og tjenester, der findes i tredjepartsindhold.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

For eventuelle fortolknings- eller retssager, der måtte opstå, vil spansk lovgivning være gældende, og i tilfælde af kontrovers er begge parter enige om at underkaste sig jurisdiktion for domstole og domstole i byen Madrid og give afkald på enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Eller Reset password